Contact

Per telefoon

Bel ons

Kluscontainerhuren.nl hecht waarde aan klantcontact, wij verstoppen ons dan ook niet achter onze website maar nodigen je uit om contact met ons op te nemen.

Bel ons op het nummer 071-2001577 en je krijgt direct een container specialist aan de telefoon die jou graag verder helpt.

Per mail

Mail ons

Naast onze goede telefonische bereikbaarheid zijn we per mail ook altijd bereikbaar via info@kluscontainerhuren.nl.

Tijdens kantooruren kun je binnen 15 minuten een reactie verwachten.

Openingstijden

Openingstijden

Onze openingstijden zijn als volgt:

Maandag08.00 uur18.00 uur
Dinsdag08.00 uur18.00 uur
Woensdag08.00 uur18.00 uur
Donderdag08.00 uur18.00 uur
Vrijdag08.00 uur18.00 uur
Zaterdag08.30 uur12.00 uur
ZondagGesloten

Hoe werkt het?

Leveren van de container

Aanwezigheid bij leveren

Als je een specifieke locatie in gedachte hebt voor je bestelde container of ga je betalen bij aflevering zorg dan dat je aanwezig bent bij plaatsing. Wanneer je al betaald hebt en voldoende ruimte hebt voor de container is het niet nodig hierbij aanwezig te zijn. We adviseren je wel telefonisch bereikbaar te zijn voor eventuele vragen.

Wanneer je niet aanwezig bent tijdens het plaatsen van de container wordt de container naar eigen inzicht en zo dicht mogelijk op de opgegeven locatie geplaatst. Het achteraf laten verplaatsen van een container kost € 90,- extra en dient vooraf betaald te worden. Bij het bestellen van je container kun je bij het vakje ‘Extra informatie’ informatie invullen voor de chauffeur om te weten en hier wordt zoveel mogelijk rekening mee gehouden.

Ophalen van de container

Ophalen van de container

Op de pagina ‘Ophaalformulier’ kun je je NAW gegevens en de gewenste ophaaldatum invullen. Bij het ophalen van de container dien je er rekening mee te houden dat dit tot 3 werkdagen langer kan duren. Wij doen onze uiterste best deze wel op de gewenste datum op te halen.

Als de container ‘los’ staat hoef je bij het ophalen niet aanwezig te zijn. Mocht door omstandigheden de container niet kunnen worden opgehaald (doordat deze bijvoorbeeld wordt geblokkeerd of de straat is opengebroken) dan zijn we genoodzaakt transportkosten (loze rit) door te belasten.

 

Welke ruimte is er nodig?

Welke ruimte is er nodig om de container te plaatsen?

Voor het plaatsen van de container gebruiken we een zogeheten portaal vrachtwagen. Deze is ongeveer even groot als een vuilniswagen. Voor het plaatsen van de container heeft de chauffeur qua ruimte minimaal twee parkeerplaatsen nodig.

Wijzigen of annuleren

Opdracht wijzigen

Opdracht wijzigen

Heb je een container bij ons besteld maar zou je de order toch nog willen wijzigen? Dat kan tot 24 uur voor levering standaard.

Wil je een order wijzigen binnen 24 uur, dan kunnen wij dit in 99 van de 100 gevallen kosteloos voor je regelen.
Uiteraard is het wijzigen van een order die al onderweg is niet altijd mogelijk.

Wil je een order wijzigen adviseren we je zsm contact met ons op te nemen.

 

Opdracht annuleren

Bestelling annuleren

Container Annuleren > 48 uur van tevoren € 25,00

Container Annuleren 24 t/m 48 uur van tevoren € 35,00

Container Annuleren < 24 uur van tevoren: je betaalt de volledige container*

  1. Wanneer je ons belt om de container te annuleren gaan wij direct na wat de status is van je bestelling. Mocht er geen mogelijkheid zijn om de container te annuleren omdat deze al op de auto staat adviseren wij de container te laten plaatsen.
  2. Voor het plaatsen van een container geldt een herroepingstermijn van 14 dagen na het plaatsen van de bestelling. Als het plaatsen van de bestelling en het uitvoeren hiervan binnen 14 dagen heeft plaatsgevonden, vervalt de herroepingsplicht.
  3. Deze kosten gelden niet, als het herroepingsrecht van toepassing is. De bestelling wordt geannuleerd binnen dit termijn.

*Indien de container nog niet onderweg is zullen wij een bedrag van € 50,00 in rekening brengen.

Geld retour ontvangen

Geld terug na annuleren

Heb je de bestelling geannuleerd en hangen er kosten aan deze annulering (zie voorwaarden bij ‘ Opdracht annuleren’ ) dan zullen wij het betaalde bedrag minus annuleringskosten aan je terugstorten.

De credit zal met de eerstvolgende betaalronde meegenomen worden.

Ook mogelijk

Leveren op zaterdag

Levering op zaterdag

Een container leveren op zaterdag is niet standaard, maar wel vaak mogelijk in overleg met onze afdeling planning.

Wil je een container ontvangen op zaterdag dan adviseren we je telefonisch contact met ons op te nemen, we zullen dan bespreken wat de mogelijkheden zijn.

Container langer huren

Container langer huren

Een container huren bij kluscontainerhuren.nl is inclusief 4 weken huur. Heb je de container langer nodig, dan is dit geen probleem. Er zal dan extra huur berekend worden.

De huurprijs (na 4 weken) is € 15,00 per week.

Wissel van de container

Container wisselen

Wanneer je de container wilt wisselen, kun je online een nieuwe container bestellen en zorgen wij ervoor dat de container op de gewenste dag gewisseld gaat worden.

Veiligheid en privacy

Privacyverklaring

Privacy verklaring

Veiligheid en beveiliging online is tegenwoordig steeds belangrijker, hierdoor heeft dit voor ons de hoogste prioriteit en gaan we discreet om met jouw gegevens.

Alleen de hoogstnoodzakelijke gegevens worden gedeeld met de afdeling planning en met de chauffeurs, denk hierbij aan de adresgegevens en het telefoonnummer om je voor levering te kunnen bellen.

Kluscontainerhuren.nl zal jouw gegevens nooit verkopen aan derden voor o.a. commerciële doeleinden.

Wil je jou bij ons bekende gegevens inzien of laten verwijderen uit onze database kun je ons hiervoor een mail sturen. Binnen 24 uur zullen wij je berichten dat alle bekende gegevens gewist zijn.

Heb je vragen over onze privacy richtlijnen dan kun je ons altijd bellen of mailen.

Beveiligd SSL Certificaat

SSL Certificaat

Naast de discrete behandeling van je gegevens heeft kluscontainerhuren.nl ook het meest geavanceerde SSL certificaat, deze zorgt ervoor dat al jouw persoonlijke gegevens en betalingen versleuteld verstuurd worden.

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon
Organisatie en producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
7. Dag: kalenderdag;
8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Kluscontainerhuren.nl
Tel: 071-2001577
info@kluscontainerhuren.nl
KVK 74336576
Btw nummer: NL.8598.61.466.B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat
deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of
diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
· de prijs inclusief belastingen;
· de eventuele kosten van aflevering;
· de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
· het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
· de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
· de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
· de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;
· indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
· de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
· de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
· de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de
consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
· de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

Artikel 5 – De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer
daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd
gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
6. Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6a – Herroepingsrecht bij levering van producten

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in
de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 6b – Herroepingsrecht bij levering van diensten

1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst.
2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke
instructies.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indiende ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a) die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d) die snel kunnen bederven of verouderen;
e) waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f) voor losse kranten en tijdschriften;
g) voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
a) betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
b) waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
c) betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 – De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a) deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b) de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

Artikel 11 – Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging
ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende
artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 – Duurtransacties

1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde
tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.

Artikel 13 – Betaling

1. Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien dagen na bezorging van het goed of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 14 dagen na afgifte van de deze overeenkomst betreffende bescheiden.
2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 – Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan
verwachten.
4. Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie. www.thuiswinkel.org
De klacht wordt dan zowel naar de betreffende ondernemer als naar de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie gestuurd.
5. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 15 – Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509
LP te Den Haag (www.sgc.nl).
3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.
4. Uiterlijk drie maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij de
Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
5. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de
ondernemer aan deze keuze gebonden. Wanneer de ondernemer dat wil doen, zal de consument
binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk
dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de
daartoe bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer de keuze van de consument niet binnen de
termijn van vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de
bevoegde rechter.
6. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het
reglement van de Geschillencommissie. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden
bij wege van bindend advies.
7. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de
ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn
bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is
behandeld en een einduitspraak is gewezen.
8. Indien naast de Geschillencommissie Thuiswinkel een andere erkende of bij de Stichting
Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële
Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen
betreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop of dienstverlening op afstand de
Geschillencommissie Thuiswinkel bij uitsluiting bevoegd. Voor alle overige geschillen de andere
erkende bij SGC of Kifid aangesloten geschillencommissie.

Artikel 16 – Branchegarantie

1. De Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zal, met bekwame spoed, de verplichtingen van de
ondernemer tegenover de consument, ter zake van een aan hem door de Geschillencommissie
Thuiswinkel opgelegd bindend advies, overnemen indien deze ondernemer zijn verplichtingen niet
binnen de daarvoor in het bindend advies gestelde termijn is nagekomen. De overname door de
Nederlandse Thuiswinkel Organisatie van verplichtingen van de ondernemer wordt opgeschort
indien en voor zover dat bindend advies binnen twee maanden na dagtekening daarvan
overeenkomstig het reglement van de Geschillencommissie ter toetsing aan de rechter is
voorgelegd en vervalt door het in kracht van gewijsde gaan van het vonnis waarbij de rechter het
bindend advies onverbindend heeft verklaard.
2. Voor toepassing van deze garantie is vereist dat de consument een schriftelijk beroep hierop doet
bij de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie en dat hij zijn vordering op de ondernemer overdraagt
aan de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie.

Artikel 17 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten
nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige
wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op
een duurzame gegevensdrager.

Artikel 18 – Wijziging van de algemene voorwaarden Thuiswinkel

1. De Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zal deze algemene voorwaarden niet wijzigen dan in
overleg met de Consumentenbond.
2. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze
zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van
een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.
Adres Nederlandse Thuiswinkel Organisatie: Postbus 7001, 6710 CB EDE.

Spelregels

Transparante tarieven

All-in tarieven

Wij hanteren duidelijke, overzichtelijke en transparante all-in tarieven.

Door alles inzichtelijk te maken en goed af te spreken kom je achteraf nooit voor nare verrassingen te staan.

Onze tarieven op de website zijn inclusief:

→ BTW
→ Transport (plaatsen en ophalen)
→ Verwerking van het afval
→ 4 weken huur van de afvalcontainer
→ Milieutoeslag

Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden

Om het voor jou als klant zo makkelijk en goedkoop mogelijk te maken hebben wij diverse containers voor diverse afvalstromen. Hieronder staan onze afvalstromen en wat hier wel en niet in afgevoerd kan worden. Mocht je ergens over twijfelen kun je ons altijd bellen op nummer: 071 – 2001577

In al onze containers is het niet toegestaan om de volgende zaken te deponeren:
– Asfalt
– Koelkast, vriezers, tv en beeldschermen (i.v.m. chemische gassen)
– Giftige en of radioactieve afvalstoffen
– Zelf of licht ontvlambare materialen
– Ziekenhuis- en/of slachtafval, overleden dieren
– Afgesloten vaten, flessen en of vloeistoffen waarvan de inhoud niet direct te controleren is
– Banden van auto’s, tractors en overige machines of voertuigen
– Technisch rubber van machines (o.a. transportbanden)
– Matrassen
– Bielzen / C-hout

Toegestaan in een schoon puincontainer
– Alle harde steensoorten, keramische producten (wasbak, toilet, tegels, dakpannen)
– Kalkzandsteen
– Max 10% zand

Niet toegestaan in een schoon puincontainer
– Gips en Gasbeton >> zachte steensoorten
– Asbest houdend en of asbest gelijkend materiaal
– Grond
– Vervuiling van papier, plastic en hout

Toegestaan in een houtcontainer
– Alle schone, volle en geperste houtsoorten (niet chemisch bewerkt)
– Geschilderd hout, hout met spijkers en scharnieren, kozijnen en deuren zonder glas

Niet toegestaan in een houtcontainer
– Verbrand of verrot hout >> niet recyclebaar hout
– Chemisch bewerkt hout >> Bielzen, Schuttingdelen en overig tuinhout te herkennen aan
de groenige kleur.
– Groenafval, Boomstammen, Snoeihout
– Vervuiling van papier en plastic

Toegestaan in een grondcontainer
– Visueel schone grond,
– Zand, tuinaarde, graszoden en een klein percentage onkruid

Niet toegestaan in een grondcontainer
– Grond afkomstig van verdachte locaties of industrie terreinen.
– Boomstronken of wortels
– Steenachtig materiaal, papier, plastic, chemicaliën en overige vervuiling.

Toegestaan in een groenafval container
– Snoeiafval, takken, struiken, onkruid en planten
– Maximaal 20% gras, maximaal 5 % graszoden (indien je veel meer hebt raden wij je aan om even te bellen 071 – 2001577

Niet toegestaan in een groenafvalcontainer
– Compost en of tuinderij afval
– Meer dan 5% grond
– Steenachtig materiaal, papier, plastic, chemicaliën en overige vervuiling

Toegestaan in een bouwafval- of grofvuilcontainer
– Bouw en sloopafval van in en om het huis
– Huisraad (alles wat in en rondom het huis staat)
– Steenachtige materialen (hard en zacht) gips en gasbeton, schone puin
– Papier, plastic, isolatie, alle houtsoorten, metalen
– Maximaal 5% zand
– Bielzen
– C-hout / Bielzen

Klachten

Klachten

Ben je niet tevreden over onze service of afhandeling en wil je een klacht indienen? Wij willen dat graag van je horen en zullen er alles aan doen om je tevreden te stellen. Je kunt je klacht richten tot de afdeling Klantenservice en sturen naar info@kluscontainerhuren.nl. Binnen 1 week kun je antwoord van ons terug verwachten.

Betaalopties

IDeal

Betaal je container met IDeal

IDeal is inmiddels verreweg de meest gebruikte betaalmethode, zo ook bij ons. Bestel de container online en betaal direct veilig en snel met IDeal.

Overboeking

Betaal je container met een overboeking

Naast de optie om de container met IDeal te betalen kun je er ook voor kiezen de container te betalen met een standaard overboeking. Op de factuur die je van ons ontvangt staan de betaalgegevens. Let op: wij kunnen de bestelling pas op de planning zetten zodra wij de betaling hebben ontvangen.

Overige info

Inname zand en grond

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft per 8 juli 2019 een handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie aangeboden bij de Tweede Kamer, welke per direct van kracht is geworden.

In deze brief van de Staatssecretaris wordt gesteld dat PFAS (waaronder PFOA, PFOS en GenX) behoort tot de categorie Zeer Zorgwekkende Stoffen, welke zowel aan de “voorkant” (preventie) als aan de “achterkant” (beheer) aangepakt dienen te worden. Op dit moment lopen er nog onderzoeken (RIVM) naar de aanwezigheid van PFAS in Nederland en de mate van bedreiging daarvan voor mens in milieu.

Echter, omdat het huidige beleid (waarin nog geen toepassingsnormen zijn ontwikkeld) zorgt voor stagnatie bij werkzaamheden waarbij grond en baggerspecie vrijkomt, heeft men vooruitlopend op de uitkomst van de nog lopende onderzoeken een tijdelijk handelingskader opgesteld.

In het kort kan geconcludeerd worden dat met ingang van 8 juli 2019 bij alle depot- en in situ partijkeuringen het gehalte aan PFAS bepaald moet worden om de partijen toe te kunnen passen.  

Ook voor de acceptatie van ongeanalyseerde partijen grond heeft dit grote consequenties.

Samengevat bieden wij op onze website grondcontainers aan tegen een all-in tarief, door bovenstaand zijn wij in sommige gevallen verplicht een keuringsrapport op te stellen van de af te voeren grond. Indien dit het geval is zullen wij deze kosten door berekenen.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met onze klantenservice 071-2001577. 

Vergunning

Is een vergunning nodig?

Vaak kan een container zonder het aanvragen van een vergunning worden geplaatst. Als je een container wil laten plaatsen in een parkeerzone of aan een openbare weg, dan is een vergunning vaak wel nodig.

Bij twijfel is het verstandig om contact op te nemen met je gemeente. Zij kunnen je informeren over de noodzaak voor het aanvragen van een vergunning. Je bent zelf verantwoordelijk voor het regelen en in het bezit zijn van de juiste vergunningen, evenals eventuele boetes.